Šioje atmintinėje rasite visus reikalavimus ir procedūras, taikomas gaminant žaislus vaikams iki 14 metų.

Reikalavimai fizinėms ir mechaninėms savybėms

Žaislų saugos techninis reglamentas

Skaityti daugiau

Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas

Skaityti daugiau

Prekybininkai, užsiimantys žaislų mažmenine prekyba Lietuvoje turi vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Čia numatyta, jog parduodamos prekės turi būti tinkamos kokybės, t.y. prekės savybės neturi būti blogesnės nei numatyta Reglamente ir prekės pirkimo – pardavimo sutartyje, bei paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka. Žaislų ženklinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 patvirtintos Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles.

 • Žaislai bei jų dalys, o jeigu žaislai yra įtaisomi – jų sutvirtinimai turi būti reikiamo mechaninio stiprumo ir prireikus stabilumo, kad atlaikytų žaidimo metu naudojamą deformuojančią jėgą, nesulūžtų ar nebūtų sugadinti taip, kad dėl to kiltų rizika susižeisti.
 • Atviros briaunos, kyšuliai, vielos, laidai ir žaislų sutvirtinimo detalės turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų kiek įmanoma sumažinta dėl sąlyčio su jais kylanti rizika fiziškai susižeisti. Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų panaikinta ar iki minimumo sumažinta rizika, kurią galėtų sukelti žaislų dalių judėjimas.
 • Žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos pasismaugti.
 • Žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos uždusti dėl viršutinių (burnos ir nosies ertmės) kvėpavimo takų užblokavimo iš vidaus ir išorės.
 • Žaislai ir jų sudedamosios dalys turi būti tokių matmenų, kad jos negalėtų sukelti pavojaus uždusti, kai oro srautas užblokuojamas dėl burnoje arba ryklėje įstrigusių objektų arba dėl apatiniuose kvėpavimo takuose įstrigusių objektų.
 • Aiškiai vaikams iki 36 mėnesių naudoti skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo žaislų nuimamos dalys turi būti tokių matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti arba jos negalėtų patekti į kvėpavimo takus. Tokie reikalavimai taip pat taikomi kitiems žaislams, kurie skirti dėti į burną, jų sudedamosioms dalims ir nuo žaislų nuimamoms dalims.
 • Pakuotė, kurioje žaislai pateikiami mažmeninei prekybai, neturi kelti rizikos pasismaugti ar uždusti dėl viršutinių (burnos ir nosies ertmės) kvėpavimo takų užblokavimo.
 • Maiste esantys arba su maistu sumaišyti žaislai turi būti atskiroje pakuotėje. Ši pateikiama pakuotė turi būti tokių matmenų, kad jos nebūtų galima praryti (arba) ji negalėtų patekti į kvėpavimo takus.
 • Rutulio, kiaušinio ar elipsoido formos pakuotė, ir jos nuimamosios dalys arba cilindro pavidalo pakuotė suapvalintais galais turi būti tokių matmenų, kad negalėtų sukelti pavojaus uždusti, kai oro srautas užblokuojamas dėl burnoje ar ryklėje įstrigusių objektų arba dėl apatiniuose kvėpavimo takuose įstrigusių objektų.
 • Draudžiami žaislai, kurie įterpti į maisto gaminius taip, kad vartojimo metu norint tiesiogiai pasiekti žaislą pirmiausia reikia suvartoti maisto produktą.
 • Vandenyje naudoti skirti žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad, atsižvelgiant į rekomenduojamą to žaislo naudojimo būdą, kiek įmanoma būtų sumažinta rizika tam žaislui prarasti plūdrumą ir vaikui teikiamą atramą.
 • Žaisluose, į kurių vidų galima patekti ir kurie patekusiam į vidų vaikui sudaro uždarą erdvę, turi būti išėjimo anga, kurią numanomas naudotojas galėtų lengvai atidaryti iš vidaus.
 • Žaislai, suteikiantys vartotojams mobilumo, turi, jei tik įmanoma, turėti įtaisytą stabdžių sistemą, kuri būtų pritaikyta to žaislo tipui ir proporcinga jo pasiekiamai kinetinei energijai. Tokia sistema privalo būti naudotojo lengvai valdoma, nerizikuojant iškristi, susižeisti ar sužeisti trečiuosius asmenis.
 • Maksimalus elektra varomų važinėti skirtų žaislų projektinis greitis turi būti apribotas tiek, kad būtų iki minimumo sumažinta rizika susižeisti.
 • Svaidinių forma bei sudėtis ir kinetinė energija, kurią jie gali išvystyti iššaunami iš tam tikslui skirto žaislo, turi būti tokios, kad, atsižvelgiant į to žaislo pobūdį, nekeltų rizikos naudotojui susižaloti ar sužaloti trečiuosius asmenis.
 • Žaislai turi būti pagaminti taip, kad būtų užtikrinta, jog asmuo, palietęs bet kokius atvirus maksimalios ir minimalios temperatūros paviršius, nesusižalotų.
 • Žaislai turi būti pagaminti taip, kad būtų užtikrinta, jog žaisle esantys skysčiai ir dujos nepakiltų iki tokios temperatūros ar spaudimo, kad išsiverždami iš to žaislo dėl priežasčių, nesusijusių su tinkamu to žaislo funkcionavimu, neapdegintų ar kaip nors kitaip nesužalotų žmonių.
 • Žaislai, kurie suprojektuoti skleisti garsus, skleidžiamo impulsinio triukšmo ir trunkamojo triukšmo maksimalios vertės atžvilgiu turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad iš jų sklindantis garsas nepakenktų vaiko klausai.
 • Judrumo žaislai turi būti pagaminti taip, kad būtų kuo labiau sumažinta rizika kūno dalims būti sutraiškytoms ar įstrigti ar drabužiams įstrigti. Taip pat turi būti maksimaliai sumažinta rizika nukristi, susitrenkti ir nuskęsti. Visų pirma bet kuris šių žaislų paviršius, kurį žaisdami gali pasiekti vienas ar daugiau vaikų, turi būti projektuojamas taip, kad galėtų išlaikyti jų svorį.

Pakuočių apskaitos reikalavimai

Skaityti daugiau

Degumas
 • Žaislai vaiko aplinkoje neturi tapti pavojingais degiais daiktais. Todėl jie turi būti sudaryti iš medžiagų, kurios atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
  • tiesiogiai nuo liepsnos, kibirkšties ar kitokio ugnies židinio neužsidega;
  • nėra labai degios (ugnis užgęsta, išnykus liepsnos priežasčiai);
  • jei jos ir užsidega, tai dega lėtai ir liepsna sklinda nedideliu greičiu;
  • nepaisant žaislo cheminės sudėties, yra sukurtos taip, kad mechaniškai vėlintų degimo procesą.
 • Žaisluose, kuriuose dėl jų funkcionavimui esminių priežasčių yra medžiagų ar mišinių, atitinkančių Žaislų saugos techninio reglamento 4 priedo 1 punkte nustatytus klasifikavimo kriterijus, ypač chemijos bandymams, modelių surinkimui, plastikinei ir keraminei lipdybai, emaliavimui, fotografijai ir panašių rūšių veiklai skirtuose reikmenyse ir įrenginiuose, neturi būti medžiagų ar mišinių, kurie gali tapti degūs netekę nedegių lakių komponentų.
 • Žaislai, išskyrus žaislines sprogdinimo kapsules, neturi būti sprogstami arba juose neturi būti galinčių sprogti elementų ar medžiagų.
 • Žaisluose ir ypač chemijos žaidimuose bei žaisluose neturi būti medžiagų ar mišinių:
  • kurie, sumaišyti kartu, gali sprogti dėl cheminės reakcijos arba pakaitinus;
  • kurie gali sprogti, sumaišyti su oksiduojančiomis medžiagomis;
  • kurie turi lakiųjų komponentų, galinčių užsidegti ore ir sudaryti degų sprogstamą garo ar oro mišinį.
Cheminis pavojus
 • Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad naudojami, nekeltų pavojaus sveikatai ar rizikos susižeisti juos nurijus, įkvėpus ar jais palietus odą, gleivinę ar akis. Visais atvejais jie turi atitikti Lietuvos teisės aktus, reglamentuojančius tam tikrų kategorijų produktų arba tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų uždraudimą, naudojimo apribojimą arba ženklinimą.
 • Kad būtų apsaugota vaikų sveikata, ypač svarbu siekti, kiekis organizme per parą išvardytų elementų neviršytų:
  • Stibio 0,2 g;
  • Arseno 0,1 g;
  • Bario 25,0 g;
  • Kadmio 0,6g;
  • Chromo 0,3 g;
  • Švino 0,5 g;
  • Gyvsidabrio 0,5 g;
  • Seleno 5,0 g.
Elektrinės savybės
 • Elektriniai žaislai negali būti maitinami elektra, kurios vardinė įtampa viršija 24 V, ir jokios žaislo dalies įtampa negali viršyti 24 V.
 • Žaislo dalys, sujungtos su elektros šaltiniu arba galinčios turėti kontaktą su tokiu elektros šaltiniu, kuris gali sukelti elektros šoką, privalo būti gerai izoliuotos ir taip mechaniškai apsaugotos kartu su laidais ir kitais laidininkais per kuriuos elektra praeina į šias dalis, kad būtų galima išvengti tokio šoko pavojaus.
 • Elektriniai žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, jog būtų užtikrinta, kad didžiausios visų tiesiogiai pasiekiamų paviršių temperatūros nesukeltų nudegimo prie jų prisilietus.
 • Numatomais gedimo atvejais žaisluose turi būti apsauga nuo elektros pavojaus, kylančio dėl elektros energijos šaltinio.
 • Elektriniai žaislai turi tinkamai apsaugoti nuo gaisro pavojaus.
 • Elektriniai žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai bei kito pobūdžio įrenginio skleidžiama spinduliuotė būtų tik tokio lygio, kuris yra būtinas žaislo veikimui, o veikiančių žaislų saugos lygis turi atitikti visuotinai pripažįstamą technikos lygį, atsižvelgiant į specialias Europos Sąjungos priemones, taip pat ir į Elektromagnetinio suderinamumo techniniame reglamente.
 • Žaislai su elektronine valdymo sistema turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad žaislas veiktų saugiai, net jeigu elektroninė sistema sutrinka arba nustoja veikti dėl pačios sistemos gedimo ar dėl išorės veiksnių.
 • Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nekeltų pavojaus sveikatai arba kad nekiltų rizika susižeisti akis ar odą dėl lazerių, šviesos diodų ar kitos rūšies spinduliuotės poveikio.
 • Žaislams skirti elektros transformatoriai neturi būti integruota žaislo dalis.
Higiena
 • Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad atitiktų higienos ir švaros reikalavimus, siekiant išvengti rizikos užsikrėsti, susirgti ir apsinuodyti.
 • Žaislai, skirti vaikams iki 36 mėnesių, turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad jie galėtų būti valomi. Dėl to žaislus iš tekstilės turi būti galima plauti, išskyrus atvejus, kai žaisluose įtaisyti mechanizmai, kurie gali sugesti panardinti į vandenį.
CE ženklinimas

Prieš parduodant žaislus ES rinkai (taip pat ir Lietuvoje), gamintojas turi imtis šių veiksmų:

 1. Atlikti saugos vertinimą: cheminių, fizikinių, mechaninių, elektrinių, degumo, higienos ir radioaktyvumo pavojų analizę, taip pat galimo poveikio rizikai įvertinimą;
 2. Praeiti vieną iš dviejų galimų atitikties įvertinimo procedūrų, kad pademonstruotumėte, jog žaislas atitinka esminius saugos reikalavimus:
  1. Savikontrolė: gamintojas taiko darniuosius standartus, apimančius visus atitinkamus žaislo saugos reikalavimus, ir užtikrina, kad jo gamybos procesas užtikrintų atitikimą („vidaus gamybos kontrolės procedūra“). Daugiau informacijos galima rasti Europos Komisijos Sprendime Nr. 768/2008 / EB.
  2. Trečiosios šalies sertifikatas: gamintojas pateikia notifikuotajai įstaigai paraišką dėl EB tipo tyrimo. Notifikuotoji įstaiga žaislą tiria ir išduoda EB tipo tyrimo sertifikatą, jei žaislas atitinka ES saugos reikalavimus. Gamintojai privalo užtikrinti, kad jų gamybos procesai užtikrina, jog jų žaislai atitinka patvirtintą tipą. Daugiau informacijos apie šias dvi procedūras rasite Europos Komisijos parengtame lankstinuke.
 3. Paruošti techninius dokumentus su visais svarbiais duomenimis, užtikrinančiais, kad jų žaislas atitinka esminius saugos reikalavimus.
 4. Parengti Europos Bendrijos (EB) atitikties deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad žaislas atitinka esminius saugos reikalavimus. Sudarant šį dokumentą gamintojas prisiima atsakomybę už žaislo atitikimą esminiams saugos reikalavimams. Daugiau informacijos apie atitikties deklaraciją rašite šiame Europos Komisijos parengtame lankstinuke.
 5. Pritvirtinti CE ženklą tiesiai ant žaislo, pritvirtintoje etiketėje ar ant pakuotės. Įklijuoti savo įmonės pavadinimą (arba vardą ir pavardę) bei adresą, taip pat elementą, kuris leidžia identifikuoti žaislą atsekamumui (pvz., serijos numerį).
 6. Užtikrinti, kad su žaislu būtų pridėtos instrukcijos ir saugos informacija bei būtų pateikti reikiami įspėjimai.
Verslo formos ir mokesčiai

Čia rasite informaciją apie taikomus mokesčius pagal verslo formas. Vartojami sutrumpinimai:

 • VSD – valstybinio socialinio draudimo įmoka 
 • PSD – privalomojo sveikatos draudimo mokestis
 • GPM – gyventojų pajamų mokestis
 • PVM – pridėtinės vertės mokestis
 • PM – pelno mokestis
 • NPD – neapmokestinamasis pajamų dydis
 • PNPD – papildomas NPD
 • MMA – minimalios mėnesinės algos dydis

  Išsamią informaciją apie verslo formas ir mokesčius rasite čia

UAB

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai savo turtu neatsako už UAB neįvykdytas prievoles. UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2 500 Eur. UAB gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, o akcininkų skaičius neribojamas. Akcininkas gali parduoti ar kitaip perleisti (pvz., dovanoti, mainyti ir pan.) savo turimas UAB akcijas.

Mažoji bendrija

Mažoji bendrija yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad nariai savo turtu neatsako už neįvykdytas mažosios bendrijos prievoles. Mažąją bendriją gali steigti ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų (gali būti ir vienas steigėjas). Mažoji bendrija gali vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą veiklą.

Tapus mažosios bendrijos nariu reikia žinoti (DUK)

Individuali įmonė

Individuali įmonė (IĮ) yra neribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad už IĮ neįvykdytas prievoles savininkas atsako savo turtu. IĮ steigėju ir savininku gali būti tik vienas fizinis asmuo, kuris negali būti kitos IĮ savininku.

Individuali įmonė, ką reikia žinoti (DUK)

Individuali veikla pagal pažymą

Individuali veikla pagal pažymą – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos VMI ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla.

Individualios veiklos skaičiuoklė

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga (VšĮ) yra pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

Apskaitos tvarkymas

Tam kad pateikti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, būtinos finansinės ataskaitos.

Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

 • balansas;
 • pelno (nuostolių) ataskaita;
 • pinigų srautų ataskaita;
 • nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
 • aiškinamasis raštas.

Daugiau informacijos apie mokesčių administravimą galite gauti kreipdamiesi į Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos padalinius  www.vmi.lt, el.paštas: vmi@vmi.lt, 8 5 266 8200; 8 5 255 3190.

Apskaitos tvarkymo reikalavimai individualiai įmonei

Vykdydami savo veiklą, turite tvarkyti apskaitą pagal reikalavimus, keliamus neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaitos tvarkymui.  Apskaitą gali tvarkyti įmonės savininkas, buhalteris, pagal sutartis apskaitą teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.

Apskaitos tvarkymo reikalavimai AB, MB ir UAB

Vykdydami savo veiklą, turite tvarkyti apskaitą pagal reikalavimus, keliamus ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaitos tvarkymui. Apskaitą gali tvarkyti ūkio subjekto struktūrinis padalinys arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris) bei pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė.

Apskaitos tvarkymas su individualios veiklos pažyma

Jei asmuo, turintis individualios veiklos pažymą nėra PVM mokėtojas, tada apskaita yra tvarkoma pagal pinigų apskaitos principą, t.y. pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu. Jei asmuo, turintis individualią veiklą pagal pažymą yra PVM mokėtojas, apskaita yra tvarkoma pagal kaupimo apskaitos principą, t.y. (pajamos pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą).

Gyventojas, taikantis pinigų apskaitos principą ir gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų žurnalą. Šį žurnalą galima įsigyti parduotuvėse, prekiaujančiose buhalterinės apskaitos blankais arba pasigaminti, vadovaujantis 2010-05-24 finansų ministro įsakymu Nr. 1K-166 patvirtinta pavyzdine forma. Taip pat gyventojas pajamų – išlaidų apskaitos žurnalą gali pildyti ir elektroniniu būdu. Pajamų – išlaidų žurnalas gali būti nepildomas, jeigu:

 • gyventojas veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, nes veikloje pajamos ir išlaidos tokiu atveju privalo būti nurodytos kasos aparato kasos operacijų žurnale;
 • gyventojas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą, taiko dvejybinį įrašą ir jei iš jo papildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikiamus duomenis.

Gyventojas gali taikyti du apskaitos tvarkymo būdus:

 1.  Renkami visi pajamas ir išlaidas įrodantys dokumentai ir pažymimi. Metų gale mokesčiai yra skaičiuojami nuo uždarbio, iš pajamų atėjus išlaidas.
 2.  30 procentų gyventojo pajamų yra laikomi kaip leidžiami atskaitymai. Nuo likusių 70 procentų metų gale yra skaičiuojami mokesčiai. Pasirinkus šį apskaitos būdą, asmuo neprivalo pildyti pajamų – išlaidų žurnalo skilčių, susijusių su išlaidomis, bei neprivalo saugoti apskaitos dokumentų, kuriais grindžiamos išlaidos.

Kiti individualios veiklos vykdytojai privalo saugoti apskaitos dokumentus ir pajamų – išlaidų žurnalus ne mažiau kaip 10 metų.

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), naudoja tokius apskaitos dokumentus:

 1. sąskaitą faktūrą;
 2. PVM sąskaitą faktūrą;
 3. kasos aparato kvitą;
 4. kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus, pinigų priėmimo kvitus ir pan.).

 

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), privalo išrašyti ir išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams vieną iš aukščiau nurodytų apskaitos dokumentų.

Daugiau informacijos:

Apskaitos tvarkymas su verslo liudijimu

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatus veiklos pajamas ir išlaidas nurodo kasos aparato kasos operacijų žurnale kurio forma ir pildymo tvarka nustatyta Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255 ,,Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo“. Verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparatų, privalo pildyti Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Žurnalo forma pateikta bei jo pildymo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Nuo 2011 m. sausio 1 d. verslo liudijimus įsigiję gyventojai pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą gali pasigaminti (atsispausdinti skelbiamą žurnalo formą VMI prie FM svetainėje www.vmi.lt) ar įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse.

Gyventojas, įsigydamas verslo liudijimą, privalo įsigyti ir Prekių (paslaugų) pirkimo– pardavimo kvitus bei juos turėti prekių ar paslaugų pardavimo vietoje. Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitų forma ir pildymo tvarka patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 379 19 „Dėl prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo“ . Verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalo išrašyti Prekių (paslaugų) pirkimo— pardavimo kvitus, kai:

1. Kvitų išrašymas numatytas Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283.

2. Verslo liudijimą turintis gyventojas perka iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo jo pagamintą produkciją arba perka žemės ūkio produkciją iš gyventojo, kuris pats ją išaugino, arba perka iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus. Šiuo atveju kvitą turi išrašyti prekių pirkėjas. Kai kvitai įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse, tai antrasis kvito egzempliorius duodamas prekių pardavėjui, o pirmasis lieka prekių pirkėjui, kai kvitai atsispausdinti iš VMI prie FM interneto svetainės, tai pildomi du kvito egzemplioriai, kurių vienas duodamas prekių pardavėjui, o kitas lieka pirkėjui.

Kitais 1 ir 2 punktuose nenurodytais atvejais minėti prekių (paslaugų) pirkimo—pardavimo kvitai išrašomi pirkėjui ar paslaugų gavėjui paprašius.

Kasos aparatai ir jų kainos

Tinkamus naudoti kasos aparatus, kurie VMI yra įtraukti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, galima įsigyti iš jais prekiaujančių įmonių. Tinkamų naudoti kasos aparatų sąrašą (tinkami naudoti kasos aparatai yra techninius reikalavimus atitinkantys ir į VMI sąrašą įtraukti aparatai; į sąrašą neįtraukti kasos aparatai arba jau iš jo išbraukti nėra tinkami naudoti) ir jais prekiaujančių įmonių pavadinimus skelbia VMI savo interneto svetainėje. Kasos aparatą galite įsigyti naują, naudotą ar nuomotis iš įmonių, užsiimančių prekyba kasos aparatais. Kasos aparatai ir jų kainos:

 • Naujas nuo 144 Eur;
 • Naudotas nuo 30 Eur;
 • Nuoma mėnesius nuo 70 Eur.

Kasos aparatą parengti darbui (įskaitant techninio paso užpildymą ir kasos aparato įregistravimą teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje bei tinkamą jo užprogramavimą) ir jo naudotojus apmokyti dirbti su kasos aparatu privalo kasos aparatus aptarnaujanti įmonė. Dauguma kasos aparatus parduodančių įmonių teikia ir jų aptarnavimo paslaugas. Minėtieji darbai paprastai būna įskaičiuoti į kasos aparato pardavimo kainą. Plačiau apie kasos aparatus galite skaityti VMI puslapyje.

Darbuotojai

Kiekviena pareigybė turi turėti darbo aprašus. Pareiginės instrukcijos turi būti sukauptos vienoje vietoje – darbų žinyne ir apimti visas pareigybes bei specialybes. Jose turi būti darbo turinio aprašymas (kas privalo būti padaryta) ir darbo standartai (kaip turi būti padaryta).

Darbuotojo priėmimas
 1. Gali dirbti pagal terminuotą / neterminuotą sutartį, kuri turi būti rašytinė.
 2. Darbuotojo priėmimo į darbą procesas pradedamas nuo prašymo priimti į darbą bei darbo sutarties pasirašymo.
 3. Darbuotojas privalo pradėti dirbti darbo sutartyje numatytą darbo pradžios dieną.
 4. Būtini dokumentai:
  • galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • sveikatos būklę patvirtinantis dokumentas;
  • išsimokslinimą, profesinį pasirengimą liudijantis doumentas (jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu pasirengimu, sveikatos būkle);
  • planuojamo priimti darbuotojo nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus;
  • gimimo liudijimą, mokyklos, kurioje mokosi, taip pat vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą bei vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą, jeigu priimamas į darbą nepilnametis nuo keturiolikos iki šešiolikos metų.
 5. Būtina pranešti Sodrai apie asmens darbo pradžią ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.
 6. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią darbdavys privalo darbuotoją pasirašytinai supažindinti su darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijomis.
 7. Daugiau informacijos galima rasti čia.
Būtini veiksmai priėmus darbuotoją
 1. Instruktuoti darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais ir įforminti juos gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale. (Darbuotojų instruktavimas priešgaisrinės saugos klausimais suteikia žinių, padedančių darbuotojams tinkamai elgtis gaisro atveju.) Darbuotojus reikia instruktuoti prieš pradedant dirbti ir paskui kasmet. Įvadinis instruktavimas turi būti registruojamas Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale, o pakartotinis – gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale.
 2. Pranešti apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną. Priėmę naują darbuotoją, kuris įsidarbina pagal darbo sutartį pirmą kartą, turite pranešti Valstybinio socialinio fondo valdybos (SODRA) teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma jūsų, kaip draudėjo apskaita, apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią.
Atleidžiant darbuotoją

Darbo sutartis baigiasi:

 • ją nutraukus Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais;
 • likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo;
 • darbuotojui mirus;
 • darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu;
 • darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui;
 • darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu;
 • darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių;
 • darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva kai nėra darbuotojo kaltės.
Verslo finansavimo šaltiniai

Dauguma verslų reikalauja pradinių investicijų verslo pradžioje įrangai, žaliavoms ar patalpų įrengimui. Jei neužtenka savų lėšų, galima ieškoti papildomo finansavimo iš įvairių šaltinių – Užimtumo tarnybos, savivaldybių verslo finansavimo fondų ar ES paramos fondų. Daugiau informacijos apie galimus finansavimo šaltinius ir būdus rasite:

Finansavimo šaltiniai

 

Reikalavimai fizinėms ir mechaninėms savybėms

Degumas

Cheminis pavojus

Elektrinės savybės

Higiena

CE ženklinimas

Verslo formos ir mokesčiai

UAB

Mažoji bendrija

Individuali įmonė

Individuali veikla pagal pažymą

Viešoji įstaiga

Apskaitos tvarkymas

Apskaitos tvarkymo reikalavimai individualiai įmonei

Apskaitos tvarkymo reikalavimai AB, MB ir UAB

Apskaitos tvarkymas su individualios veiklos pažyma

Apskaitos tvarkymas su verslo liudijimu

Kasos aparatai ir jų kainos

Darbuotojai

Darbuotojo priėmimas

Būtini veiksmai priėmus darbuotoją

Atleidžiant darbuotoją

Verslo finansavimo šaltiniai