Veterinarijos gydytojas

Siekiate nuolat dirbti pagal veterinarijos gydytojo profesiją Lietuvoje

Veterinarijos gydytojo profesija yra reglamentuojama profesija Lietuvos Respublikoje.

Asmuo, įgijęs veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją kitoje valstybėje ir siekiantis dirbti pagal šią profesiją Lietuvos Respublikoje, turi turėti profesinės kvalifikacijos pripažinimą.

Veterinarijos gydytojų, kurių profesinės kvalifikacijos įgytos kitose valstybėse, profesinių kvalifikacijų pripažinimą Lietuvoje vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Daugiau informacijos veterinarijos gydytojams

Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją esate įgijęs Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje

Automatinis profesinės kvalifikacijos pripažinimo principas

Veterinarijos gydytojo profesija yra viena iš 7 profesijų, kurių rengimo reikalavimai yra suvienodinti visoje Europos Sąjungoje. Asmeniui, turinčiam diplomą įrašytą į 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo V priedą, profesinė kvalifikacija yra pripažįstama pagal automatinį profesinės kvalifikacijos pripažinimo principą.

Ar Jūsų turima profesinė kvalifikacija gali būti pripažįstama pagal automatinį profesinės kvalifikacijos pripažinimo principą galite sužinoti kreipęsi Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybą.

Bendroji profesinės kvalifikacijos pripažinimo sistema

Jei Jūsų turimas veterinarijos gydytojo diplomas nėra įrašytas į 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo V priedą, Jūsų turima veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija pripažįstama pagal bendrąją profesinės kvalifikacijos pripažinimo sistemą (Jūsų studijuoti dalykai lyginami su dalykais, kurie yra privalomi Lietuvos Respublikoje siekiant gauti veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją).

Tiek vienu, tiek kitu atveju, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba sprendimą dėl veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo visų būtinų dokumentų gavimo dienos.

Asmuo, siekiantis veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje, pripažinimo norint dirbti veterinarijos gydytoju Lietuvos Respublikoje, arba jo įgaliotas asmuo turi pateikti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai paraišką „Dėl veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos gydytoju Lietuvos Respublikoje” ir nurodytus dokumentus arba notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintas jų kopijas raštu arba elektroninėmis priemonėmis (teikiant dokumentus ne raštu, turi būti sudarytos sąlygos asmens tapatybei identifikuoti. Jei pateikiami dokumentų originalai, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina asmeniui):

Dokumentai:

1. dokumentas, kuriuo patvirtinama asmens pilietybė (pasas, asmens tapatybės kortelė);

2. dokumentai, kuriais patvirtinamas asmens pavardės (vardo) keitimas (jeigu keitėsi);

3. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai) (diplomas);

4. dokumentas (-ai), susijęs (-ę) su veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos kėlimu (jeigu toks (-ie) yra);

5. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentas (jeigu toks yra);

6. dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad asmeniui Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (pateikiama, kai asmuo nėra valstybės narės pilietis);

7. dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad asmens profesinė veikla nėra laikinai sustabdyta ar uždrausta dėl sunkaus profesinio nusižengimo ar teistumo dėl padarytos nusikalstamos veikos, susijusios su bet kokia to asmens profesine veikla;

8. dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad asmuo faktiškai ir teisėtai vertėsi veterinarijos gydytojo veikla ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki dokumento išdavimo (jei asmens formalios kvalifikacijos įrodymas neatitinka Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 3 priedo 3.4.1 papunktyje nurodytų formalios kvalifikacijos įrodymams keliamų reikalavimų);

9. dokumentas, išduotas kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, kuriuo patvirtinama, kad šiems formalios kvalifikacijos įrodymams taikoma 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/55/ES, kuria iš dalies keičiama direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos sistemą (IMI reglamentas) (OL 2013 L 354, p. 132) (toliau – direktyva 2013/55/ES);

10. dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad asmuo sėkmingai baigė veterinarijos gydytojo rengimo studijas, prasidėjusias iki 1990 m. spalio 3 d. (jeigu asmuo įgijo veterinarijos gydytojo formalios kvalifikacijos įrodymą Vokietijos Demokratinės Respublikos teritorijoje);

11. dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad asmens įgytas formalios kvalifikacijos įrodymas valstybės narės teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir jos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu asmuo įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą buvusioje Čekoslovakijoje arba jo rengimas prasidėjo iki 1993 m. sausio 1 d. Čekijoje ir Slovakijoje);

12. dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad asmens įgytas formalios kvalifikacijos įrodymas Estijos ar Latvijos teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir Estijos ar Latvijos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu asmuo įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą arba jo rengimas prasidėjo Estijoje iki 1991 m. rugpjūčio 20 d. arba Latvijoje iki 1991 m. rugpjūčio 21 d.). Kartu su formalios kvalifikacijos įrodymu turi būti pateikiamas Estijos kompetentingos institucijos išduotas pažymėjimas apie profesinę patirtį, kuriuo patvirtinama, kad asmuo faktiškai ir teisėtai teikė veterinarijos paslaugas ne trumpiau kaip penkerius metus iš eilės per septynerius metus iki pažymėjimo išdavimo;

13. dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad asmens formalios kvalifikacijos įrodymas Slovėnijos ir Kroatijos teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovėnijos ir Kroatijos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu asmuo įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą buvusioje Jugoslavijoje arba jo rengimas Slovėnijoje prasidėjo iki 1991 m. birželio 25 d. arba Kroatijoje iki 1991 m. spalio 8 d.);

14. dokumentas, išduotas kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, kuriuo patvirtinama, kad šiam formalios kvalifikacijos įrodymui taikoma direktyva 2005/36/EB;

15. įgaliojimas, jei paraišką ir dokumentus pateikia įgaliotasis asmuo.

Kartu su paraiška pateikiami ir 2–15 dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimų biuro antspaudu.

Jūs esate trečiosios šalies pilietis (ne Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis) ir savo veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją esate įgijęs trečiojoje valstybėje narėje ar Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje

Jūsų turima profesinė kvalifikacija bus pripažįstama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 1069 „Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ ir 2012 m. sausio 12 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-25 „Dėl veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos sudarymo ir veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiosiose šalyse, vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  (toliau – Tarnyba)  sprendimą dėl veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visų būtinų dokumentų gavimo dienos.

Asmuo arba jo įgaliotas asmuo Tarnybai turi pateikti paraišką įvertinti ir pripažinti įgytą veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir šiuos dokumentus (ar jų kopijas):

1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;

2. pavardės ar vardo keitimo (jeigu buvo keičiama) dokumentus;

3. formalios kvalifikacijos įrodymą (-us) (diplomą) ir priedus su išklausytų dalykų pavadinimais ir kreditų skaičiumi (jeigu jie yra);

4. užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažymą, išduotą Studijų kokybės vertinimo centro;

5. dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo profesinę patirtį ir trukmę (jeigu jie yra);

6. trečiosios šalies, kurioje vertėsi veterinarijos praktika, kompetentingos institucijos išduotą rekomendaciją ir (arba) veterinarijos gydytojų asociacijos rekomendaciją (jeigu ji yra);

7. įgaliojimą, jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo.

Kartu su paraiška turi būti pateikiamas ir dokumentų: 2, 3, 5, 6 ir 7 punktuose, vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu.

Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją esate įgijęs trečiojoje šalyje (ne Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje)

Jūsų turima profesinė kvalifikacija bus pripažįstama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 1069 „Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ ir 2012 m. sausio 12 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-25 „Dėl veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos sudarymo ir veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiosiose šalyse, vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Tarnyba) sprendimą dėl veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visų būtinų dokumentų gavimo dienos.

Asmuo arba jo įgaliotas asmuo  Tarnybai turi pateikti paraišką įvertinti ir pripažinti įgytą veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją  ir šiuos dokumentus (ar jų kopijas):

1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;

2. pavardės ar vardo keitimo (jeigu buvo keičiama) dokumentus;

3. formalios kvalifikacijos įrodymą (-us) (diplomą) ir priedus su išklausytų dalykų pavadinimais ir kreditų skaičiumi (jeigu jie yra);

4. užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažymą, išduotą Studijų kokybės vertinimo centro;

5. dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo profesinę patirtį ir trukmę (jeigu jie yra);

6. trečiosios šalies, kurioje vertėsi veterinarijos praktika, kompetentingos institucijos išduotą rekomendaciją ir (arba) veterinarijos gydytojų asociacijos rekomendaciją (jeigu ji yra);

7. įgaliojimą, jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo.

Kartu su paraiška turi būti pateikiamas 2, 3, 5, 6 ir 7 dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu.

Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją esate įgijęs Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje bei Jūsų turimas veterinarijos gydytojo diplomas yra įrašytas į 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo V priedą

Jei Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją esate įgijęs Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje bei Jūsų turimas veterinarijos gydytojo diplomas yra įrašytas į 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo V priedą Jums reikalinga užpildyti Deklaraciją dėl laikinai ir kartais teikiamų veterinarijos paslaugų ir pateikti ją kartu su reikalaujamais dokumentais Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – Tarnyba). Šiuo atveju Jūsų  profesinė kvalifikacija nėra iš anksto tikrinama.

Tarnyba, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo deklaracijos ir reikalingų dokumentų pateikimo dienos Jus informuos ar pateikti visi reikalingi dokumentai, ar teisingai užpildyta deklaracija ir ar Jūs galite pradėti teikti veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje.

Asmuo ar jo įgaliotas asmuo, prieš pradedant teikti veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje arba jeigu iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, kartu su Deklaracija pateikia šiuos dokumentus arba notaro patvirtintas jų kopijas (jei pateikiami dokumentų originalai, Tarnyba patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina asmeniui):

1. dokumentą, kuriuo patvirtinama asmens pilietybė (pasas, asmens tapatybės kortelė);

2. dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama, kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti veterinarijos gydytojo profesine veikla;

3. profesinės kvalifikacijos įrodymus;

4. įgaliojimą, jei Deklaraciją ir dokumentus pateikia asmens įgaliotas asmuo.

Deklaraciją dėl laikinai ir kartais teikiamų veterinarijos paslaugų galite rasti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6ccf7ad0347a11e69cf5d89a5fdd27cc

Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją esate įgijęs Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje, bet Jūsų turimas veterinarijos gydytojo diplomas nėra įrašytas į 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo V priedą

Jei Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją esate įgijęs Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje, bet Jūsų turimas veterinarijos gydytojo diplomas nėra įrašytas į 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo V priedą, Jums reikalinga užpildyti Deklaraciją dėl laikinai ir kartais teikiamų veterinarijos paslaugų ir pateikti ją kartu su reikalaujamais dokumentais Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. Šiuo atveju Jūsų profesinė kvalifikacija bus tikrinama iš anksto prieš pradedant teikti veterinarijos paslaugas.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo deklaracijos ir reikalingų dokumentų pateikimo dienos priima sprendimą dėl leidimo teikti paslaugas.

Jei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba tarp Jūsų turimos veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos ir Lietuvos Respublikoje nustatytų veterinarijos gydytojų rengimo reikalavimų nustato esminių skirtumų, gali būti priimamas sprendimas atlikti profesinio tinkamumo testą.

Deklaraciją dėl laikinai ir kartais teikiamų veterinarijos paslaugų galite rasti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6ccf7ad0347a11e69cf5d89a5fdd27cc

Kompetentinga institucija

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

 • Priima paraiškas dėl kitoje valstybėje įgytos veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo;
 • Atlieka kitoje valstybėje įgytos veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimą;
 • Priima deklaracijas dėl veterinarijos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikoje laikinai ir kartais;
 • Priima sprendimus dėl veterinarijos paslaugų teikimo laikinai ir kartais.

Kontaktinis asmuo:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Arūnas Jarašius

Tel: 852491630
ajarasius@vet.lt

Mokesčiai

Mokestis dėl veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo nėra taikomas.

Asmeniui, kurio turima profesinė kvalifikacija neatitinka reikalaujamos Lietuvos Respublikoje, gali būti taikomos kompensacinė priemonės: profesinio tinkamumo testas ar adaptacijos laikotarpis. Tokiu atveju, asmeniui gali tekti padengti testo sudarymo ar adaptacijos laikotarpio organizavimo išlaidas.

Kompetentingos institucijos priimtų sprendimų apskundimas

Sprendimai dėl asmens profesinės kvalifikacijos pripažinimo arba jo nebuvimas gali būti skundžiami Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinei komisijai (asmuo skundą per 14 dienų nuo skundžiamo sprendimo priėmimo arba termino išnagrinėti asmens prašymą pripažinti jo kitoje valstybėje narėje įgytą profesinę kvalifikaciją pabaigos dienos gali pateikti Ūkio ministerijai, adresu Vilnius, Gedimino pr.38, raštu: tiesiogiai atvykus į ministeriją, paštu ar elektroniniu būdu adresu: vienaslangelis@ukmin.lt) ir administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Veiksmai pripažinus veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją
 • Asmuo, turintis kitoje valstybėje įgytos veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir siekiantis dirbti Lietuvos Respublikoje veterinarijos gydytoju turi turėti veterinarijos praktikos licenciją.
 • Asmuo, norintis gauti licenciją, teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai privalo pateikti reikalingus dokumentus.

Visą informaciją apie veterinarijos praktikos licencijos išdavimą galite rasti čia: http://vmvt.lt/node/610?language=lt

Asmens duomenų apsauga

Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) – tai esminė asmens duomenų apsaugos reforma įsigaliojusi 2018 m. gegužės 25 d.

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Skirtinga informacija, kuri surinkta kartu gali atskleisti konkretaus asmens tapatybę, taip pat yra asmens duomenys.

SVARBU! BDAR apsauga asmens duomenims suteikiama neatsižvelgiant į technologijas, naudojamas tokiems duomenims tvarkyti. Ji yra „neutrali technologijų atžvilgiu“ ir taikoma duomenų tvarkymui tiek automatizuotomis, tiek neautomatizuotomis priemonėmis, jeigu duomenys yra rūšiuojami pagal iš anksto nustatytus kriterijus (pvz., abėcėlės tvarka). Taip pat nesvarbu, kaip duomenys yra saugomi: IT sistemoje, pasitelkiant stebėjimą vaizdo kameromis ar popierine forma. Visais šiais atvejais asmens duomenims taikomi BDAR nustatyti apsaugos reikalavimai.

Asmens duomenų pavyzdžiai:

 • vardas, pavardė;
 • namų adresas;
 • elektroninio pašto adresas, pavyzdžiui, vardas.pavardė@įmonė.com;
 • asmens tapatybės kortelės numeris;
 • buvimo vietos duomenys (pvz., buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone)*;
 • interneto protokolo (IP) adresas;
 • slapukų identifikatoriai*;
 • jūsų telefono reklamos identifikatorius;
 • ligoninės arba gydytojo turimi duomenys, kurie gali būti simbolis, pagal kurį galima konkrečiai nustatyti asmens tapatybę.

* Kai kuriais atvejais taikomi konkretiems sektoriams skirti teisės aktai, pavyzdžiui, vietos duomenų ar slapukų naudojimas reglamentuojamas E. privatumo direktyva.

 Duomenų, kurie nelaikomi asmens duomenimis, pavyzdžiai:

 • juridinio asmens kodas;
 • elektroninio pašto adresas, pavyzdžiui, info@įmonė.com;
 • nuasmeninti duomenys.

Naudingos nuorodos:

Siekiate nuolat dirbti pagal veterinarijos gydytojo profesiją Lietuvoje

Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją esate įgijęs Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje

Jūs esate trečiosios šalies pilietis (ne Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis) ir savo veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją esate įgijęs trečiojoje valstybėje narėje ar Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje

Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją esate įgijęs trečiojoje šalyje (ne Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje)

Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją esate įgijęs Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje bei Jūsų turimas veterinarijos gydytojo diplomas yra įrašytas į 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo V priedą

Jūs esate Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis ir savo veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją esate įgijęs Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje, bet Jūsų turimas veterinarijos gydytojo diplomas nėra įrašytas į 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo V priedą

Kompetentinga institucija

Mokesčiai

Kompetentingos institucijos priimtų sprendimų apskundimas

Veiksmai pripažinus veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją

Asmens duomenų apsauga