Atmintinė skirta sužinoti pagrindinius reikalavimus ir leidimus, taikomus krovinių vežimui Lietuvoje ir užsienyje.

Verslui pradėti reikalingi leidimai

Licencija verstis keleivių ar krovinių vežimu

Skaityti daugiau

Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, suteikianti teisę vežti krovinius Lietuvos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos. Licencijos išduodamos dešimties metų laikotarpiui. Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją, visą laikotarpį, kol šią licenciją turi, privalo: a) turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje; b) būti nepriekaištingos reputacijos; c) būti tinkamos finansinės būklės; d) turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją.

Skaityti daugiau 

Lietuvoje išduota licencija verstis krovinių vežimu tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos. Licencijos išduodamos dešimties metų laikotarpiui. Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją, visą laikotarpį, kol šią licenciją turi, privalo: a) turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje; b) būti nepriekaištingos reputacijos; c) būti tinkamos finansinės būklės; d) turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją.

Skaityti daugiau

Leidimas važiuoti valstybinės ir vietnės reikšmės keliais didžiagabaritėms ir (ar) sunkiasvorėms transporto priemonėmis (jų junginiu)

Leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduoda Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, vietinės reikšmės keliais – savivaldybių institucijos.

Skaityti daugiau

ETMK leidimas suteikia teisę vežti krovinius už atlyginimą kelių transporto priemone tarp ETMK leidimų sistemoje dalyvaujančių šalių narių (toliau – ETMK šalis narė) arba važiuoti tranzitu per vienos ar kelių ETMK šalių narių teritorijas. Šie leidimai negalioja vežimams tarp ETMK šalies narės ir trečiosios šalies, kuri nedalyvauja ETMK leidimų sistemoje.Vežant krovinius tarp ETMK šalių narių tranzitu per trečiąją šalį, ETMK leidimai galioja, tačiau reikia papildomai turėti trečiosios šalies leidimą, suteikiantį teisę važiuoti per šią šalį.

Skaityti daugiau

Užsienio valstybės leidimas vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais

Išduodamas užsienio valstybės leidimas vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais (toliau – leidimas), gautas pagal tarptautinėmis sutartimis sudarytų jungtinių komitetų posėdžių protokoluose nustatytas kvotas. Leidimai išduodami vežėjams, vežantiems krovinius už atlygį ir turintiems Bendrijos licenciją vežti krovinius, ir nors vieną Bendrijos licencijos vežti krivinius kopiją transporto priemonei, arba vežėjams, vežantiems krovinius savo sąskaita transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių keliamoji galia, įskaitant priekabą, didesnė kaip 3,5 tonos arba bendroji masė, įskaitant priekabą, didesnė kaip 6 tonos. Leidimai išduodami įvertinus vežėjui išduotų ir negrąžintų leidimų kiekį vienai transporto priemonei, naudojusiai tam tikros rūšies leidimus, bei turimų ETMK daugiašalės kvotos leidimų kiekį. Jei skiriamų leidimų kvota nepakankama, siekdama užtikrinti racionalesnį leidimų panaudojimą, Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) gali nustatyti laikinąją šių leidimų išdavimo tvarką. Prašymą išduoti leidimų gali pateikti juridinio asmens vadovas, individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, transporto vadybininkas ar kitas fizinis asmuo, turintis įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą gauti leidimų.

Skaityti daugiau

Vežėjai, turintys teisę verstis tarptautiniu krovinių gabenimu ir įdarbinę vairuotojus, kurie nėra nei Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, nei ilgalaikiai gyventojai, privalo gauti nustatytos formos vairuotojo liudijimus.

Skaityti daugiau

Dėl Kelių transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės plombomis, tinkamumo liudijimų pildymo bei registravimo taisyklių.

Papildomi sertifikatai vežantiems specialius krovinius:

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas

Skaityti daugiau

ATP sertifikatas išduodamas specialiai transporto priemonei, kėbului, naudojamiems greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais. Pirmą kartą naujos specialios transporto priemonės ATP sertifikatas išduodamas prieš pradedant ją eksploatuoti, o naudotos specialios transporto priemonės ATP sertifikatas, kai jo naudota speciali transporto priemonė neturėjo.

Skaityti daugiau

ADR sertifikatai išduodami visoms Lietuvoje įregistruotoms kelių transporto priemonėms, kurioms pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio priedo 9 dalies (2013 m. redakcija) reikalavimus būtinas transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojingus krovinius, patvirtinimo sertifikatas.

Skaityti daugiau

Gyvūnų vežėjų leidimas suteikia teisę fiziniam arba juridiniam asmeniui vežti gyvūnus ilgais ir trumpais atstumais.

Skaityti daugiau

Veterinarijos sertifikatas eksportui

Veterinarijos sertifikatus eksportui išduoda atitinkamos teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – teritorinės VMVT) arba pasienio veterinarijos posto (toliau – PVP), kurių veiklos teritorijoje yra gaminami arba saugomi gyvūniniai produktai, laikomi gyvūnai ir pašarai tam įgaliotas valstybinis veterinarijos gydytojas (toliau – veterinarijos gydytojas).

Gyvūniniai produktai ir pašarai iš Lietuvos Respublikos (toliau – LR) eksportuojami arba reeksportuojami į trečiąją šalį turi atitikti specialiuosius, trečiosios šalies teisės aktais nustatytus, importo reikalavimus atitinkamiems gyvūniniams produktams, pašarams ir nepažeisti susitarimų ar memorandumų nuostatų.

Skaityti daugiau

Vidaus prekybos sertifikatas

Skaityti daugiau

Augalo paso išdavimas

Tai oficialus dokumentas, įrodantis, kad laikomasi teisės aktų nuostatų, susijusių su augalų sveikatos standartais ir specialiais reikalavimais, ir kuris yra vienodas visoje Europos Sąjungoje nepriklausomai nuo augalinės produkcijos rūšies bei parengtas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos arba turinčių raštišką tarnybos leidimą asmenų ir išduotas vadovaujantis augalo paso išdavimą reglamentuojančiomis taisyklėmis.

Skaityti daugiau

Fitosanitarinio sertifikato išdavimas

Tai dokumentas, patvirtinantis išvežamų į ne Europos Sąjungos valstybę augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų atitiktį tos valstybės augalų sveikatingumo reikalavimams.

Skaityti daugiau

Leidimas vartoti Lietuvos vardą interneto domenų varduose

Asmenys gali vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio domenų varduose prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“ tik tada, kai turi leidimą, išskyrus 2009 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtu nutarimu Nr. 1272 „Dėl Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklių patvirtinimo“  7 punkte nurodytus atvejus.

Skaityti daugiau

 

 

Patalpos

Darboviečių įrengimo bendrieji reikalavimai apibrėžia privalomus minimalius saugos ir sveikatos reikalavimus darbovietėse. Jūs turite įrengti patalpas, atitinkančias Darboviečių įrengimo bendruosius nuostatus ir nuostatų pakeitimus. Šie nuostatai apibrėžia reikalavimus elektros instaliacijos, apšvietimo, patalpų vėdinimo ir kitose srityse.

Skaityti daugiau

Jūs turite įsirengti patalpas, atitinkančias numatytus priešgaisrinės saugos reikalavimus (šis reikalavimas yra privalomas, kai atliekami objektų atitikimo priešgaisrinės saugos reikalavimams patikrinimai). Atitikimą priešgaisrinės apsaugos reikalavimams nurodo Teritorinės priešgaisrinės apsaugos tarnybos pažyma arba Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaracija. Pažyma ir deklaracija neprivalomos, teikiamos nemokai, reikalingos kitų institucijų prašymu kaip papildomas dokumentas, pvz., t.t. leidimui gauti, ir yra rekomenduojamos norint išvengti baudos.

Skaityti daugiau

 

Patalpų paskirties keitimas

Gyvenamųjų patalpų paskirties keitimas į komercinę vykdomas per teritorinės savivaldybės administracijos miesto planavimo ir architektūros skyrių (skyrių pavadinimai savivaldybėse gali skirtis) išsiimant projektavimo sąlygų sąvadą, rengiant projektą. Tam greičiausiai bus reikalingas ir patalpų pritaikymas (pvz., atskiro įėjimo įrengimas) bei namo gyventojų (savininkų) daugumos pritarimas.

Kai veikla vykdoma gyvenamajame daugiabučiame name arba keičiama patalpų paskirtis iš gyvenamosios į komercinę, reikia:

 1. Statinio bendraturčių sutikimo (jį suteikia gyvenamojo namo bendrija ar atskiri bendraturčiai). Kontroliuojanti institucija: savivaldybės administracija
 2. Patalpų ar pastato keitimo projekto
 3. Rašytinio pritarimo statinio projektui (pritarimą suteikia savivaldybės administracijos miesto planavimo ir architektūros skyrius (skyrių pavadinimai savivaldybėse gali skirtis))
 4. Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą (išduoda: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos)

Norint pakeisti patalpų paskirtį į komercines, turi būti atsižvelgta, kad privalo būti atskiras įėjimas iš lauko ir pertvarkymas atitiktų gyvenamojo namo architektūros, higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir statybos techninius reikalavimus.

Leidimai/ reikalavimai sandėliuojant prekes

Sandėlio veikla – sandėliavimo veikla, apimanti LR Licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatyme nurodytų prekių priėmimą į sandėlį, jų saugojimą, išdavimą ir tų prekių kokybei išsaugoti būtinų paslaugų teikimą, taip pat sandėliavimo dokumentų išdavimą, jų priėmimą ir sandėlio registro tvarkymą.

Įranga

Čia pateikiamos apytikslės kainos su priskaičiuotu PVM.
• Nauji šaldytuvai kainuoja nuo 50 000 Eur ir 60 000 Eur. Naudoti šaldytuvai kainuoja nuo 35 000 Eur iki 42 000 Eur.
• Nauji mikroautobusai kainuoja nuo 25 000 Eur iki 30 000 Eur. Naudoti mikroautobusai kainuoja nuo 7 000 Eur iki 11 000 Eur.
• Naujos MEGA tentinės puspriekabės kainuoja nuo 27 000 Eur iki 30 000 Eur. Naudotos MEGA tentinės puspriekabės kainuoja nuo 14 000 Eur iki 18 000 Eur.

Verslo formos ir mokesčiai

Čia rasite informaciją apie taikomus mokesčius pagal verslo formas. Vartojami sutrumpinimai:

 • VSD – valstybinio socialinio draudimo įmoka 
 • PSD – privalomojo sveikatos draudimo mokestis
 • GPM – gyventojų pajamų mokestis
 • PVM – pridėtinės vertės mokestis
 • PM – pelno mokestis
 • NPD – neapmokestinamasis pajamų dydis
 • PNPD – papildomas NPD
 • MMA – minimalios mėnesinės algos dydis

  Išsamią informaciją apie verslo formas ir mokesčius rasite čia

UAB

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai savo turtu neatsako už UAB neįvykdytas prievoles. UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2 500 Eur. UAB gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, o akcininkų skaičius neribojamas. Akcininkas gali parduoti ar kitaip perleisti (pvz., dovanoti, mainyti ir pan.) savo turimas UAB akcijas.

Mažoji bendrija

Mažoji bendrija yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad nariai savo turtu neatsako už neįvykdytas mažosios bendrijos prievoles. Mažąją bendriją gali steigti ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų (gali būti ir vienas steigėjas). Mažoji bendrija gali vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą veiklą.

Tapus mažosios bendrijos nariu reikia žinoti (DUK)

Individuali įmonė

Individuali įmonė (IĮ) yra neribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad už IĮ neįvykdytas prievoles savininkas atsako savo turtu. IĮ steigėju ir savininku gali būti tik vienas fizinis asmuo, kuris negali būti kitos IĮ savininku.

Individuali įmonė, ką reikia žinoti (DUK)

Individuali veikla pagal pažymą

Individuali veikla pagal pažymą – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos VMI ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla.

Individualios veiklos skaičiuoklė

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga (VšĮ) yra pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

Apskaitos tvarkymas

Tam kad pateikti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, būtinos finansinės ataskaitos.

Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

 • balansas;
 • pelno (nuostolių) ataskaita;
 • pinigų srautų ataskaita;
 • nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
 • aiškinamasis raštas.

Daugiau informacijos apie mokesčių administravimą galite gauti kreipdamiesi į Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos padalinius  www.vmi.lt, el.paštas: vmi@vmi.lt, 8 5 266 8200; 8 5 255 3190.

Apskaitos tvarkymo reikalavimai individualiai įmonei

Vykdydami savo veiklą, turite tvarkyti apskaitą pagal reikalavimus, keliamus neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaitos tvarkymui.  Apskaitą gali tvarkyti įmonės savininkas, buhalteris, pagal sutartis apskaitą teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.

Apskaitos tvarkymo reikalavimai AB, MB ir UAB

Vykdydami savo veiklą, turite tvarkyti apskaitą pagal reikalavimus, keliamus ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaitos tvarkymui. Apskaitą gali tvarkyti ūkio subjekto struktūrinis padalinys arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris) bei pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė.

Apskaitos tvarkymas su individualios veiklos pažyma

Jei asmuo, turintis individualios veiklos pažymą nėra PVM mokėtojas, tada apskaita yra tvarkoma pagal pinigų apskaitos principą, t.y. pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu. Jei asmuo, turintis individualią veiklą pagal pažymą yra PVM mokėtojas, apskaita yra tvarkoma pagal kaupimo apskaitos principą, t.y. (pajamos pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą).

Gyventojas, taikantis pinigų apskaitos principą ir gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų žurnalą. Šį žurnalą galima įsigyti parduotuvėse, prekiaujančiose buhalterinės apskaitos blankais arba pasigaminti, vadovaujantis 2010-05-24 finansų ministro įsakymu Nr. 1K-166 patvirtinta pavyzdine forma. Taip pat gyventojas pajamų – išlaidų apskaitos žurnalą gali pildyti ir elektroniniu būdu. Pajamų – išlaidų žurnalas gali būti nepildomas, jeigu:

 • gyventojas veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, nes veikloje pajamos ir išlaidos tokiu atveju privalo būti nurodytos kasos aparato kasos operacijų žurnale;
 • gyventojas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą, taiko dvejybinį įrašą ir jei iš jo papildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikiamus duomenis.

Gyventojas gali taikyti du apskaitos tvarkymo būdus:

 1.  Renkami visi pajamas ir išlaidas įrodantys dokumentai ir pažymimi. Metų gale mokesčiai yra skaičiuojami nuo uždarbio, iš pajamų atėjus išlaidas.
 2.  30 procentų gyventojo pajamų yra laikomi kaip leidžiami atskaitymai. Nuo likusių 70 procentų metų gale yra skaičiuojami mokesčiai. Pasirinkus šį apskaitos būdą, asmuo neprivalo pildyti pajamų – išlaidų žurnalo skilčių, susijusių su išlaidomis, bei neprivalo saugoti apskaitos dokumentų, kuriais grindžiamos išlaidos.

Kiti individualios veiklos vykdytojai privalo saugoti apskaitos dokumentus ir pajamų – išlaidų žurnalus ne mažiau kaip 10 metų.

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), naudoja tokius apskaitos dokumentus:

 1. sąskaitą faktūrą;
 2. PVM sąskaitą faktūrą;
 3. kasos aparato kvitą;
 4. kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus, pinigų priėmimo kvitus ir pan.).

 

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), privalo išrašyti ir išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams vieną iš aukščiau nurodytų apskaitos dokumentų.

Daugiau informacijos:

Apskaitos tvarkymas su verslo liudijimu

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatus veiklos pajamas ir išlaidas nurodo kasos aparato kasos operacijų žurnale kurio forma ir pildymo tvarka nustatyta Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255 ,,Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo“. Verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparatų, privalo pildyti Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Žurnalo forma pateikta bei jo pildymo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Nuo 2011 m. sausio 1 d. verslo liudijimus įsigiję gyventojai pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą gali pasigaminti (atsispausdinti skelbiamą žurnalo formą VMI prie FM svetainėje www.vmi.lt) ar įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse.

Gyventojas, įsigydamas verslo liudijimą, privalo įsigyti ir Prekių (paslaugų) pirkimo– pardavimo kvitus bei juos turėti prekių ar paslaugų pardavimo vietoje. Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitų forma ir pildymo tvarka patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 379 19 „Dėl prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo“ . Verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalo išrašyti Prekių (paslaugų) pirkimo— pardavimo kvitus, kai:

1. Kvitų išrašymas numatytas Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283.

2. Verslo liudijimą turintis gyventojas perka iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo jo pagamintą produkciją arba perka žemės ūkio produkciją iš gyventojo, kuris pats ją išaugino, arba perka iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus. Šiuo atveju kvitą turi išrašyti prekių pirkėjas. Kai kvitai įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse, tai antrasis kvito egzempliorius duodamas prekių pardavėjui, o pirmasis lieka prekių pirkėjui, kai kvitai atsispausdinti iš VMI prie FM interneto svetainės, tai pildomi du kvito egzemplioriai, kurių vienas duodamas prekių pardavėjui, o kitas lieka pirkėjui.

Kitais 1 ir 2 punktuose nenurodytais atvejais minėti prekių (paslaugų) pirkimo—pardavimo kvitai išrašomi pirkėjui ar paslaugų gavėjui paprašius.

Kasos aparatai ir jų kainos

Tinkamus naudoti kasos aparatus, kurie VMI yra įtraukti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, galima įsigyti iš jais prekiaujančių įmonių. Tinkamų naudoti kasos aparatų sąrašą (tinkami naudoti kasos aparatai yra techninius reikalavimus atitinkantys ir į VMI sąrašą įtraukti aparatai; į sąrašą neįtraukti kasos aparatai arba jau iš jo išbraukti nėra tinkami naudoti) ir jais prekiaujančių įmonių pavadinimus skelbia VMI savo interneto svetainėje. Kasos aparatą galite įsigyti naują, naudotą ar nuomotis iš įmonių, užsiimančių prekyba kasos aparatais. Kasos aparatai ir jų kainos:

 • Naujas nuo 144 Eur;
 • Naudotas nuo 30 Eur;
 • Nuoma mėnesius nuo 70 Eur.

Kasos aparatą parengti darbui (įskaitant techninio paso užpildymą ir kasos aparato įregistravimą teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje bei tinkamą jo užprogramavimą) ir jo naudotojus apmokyti dirbti su kasos aparatu privalo kasos aparatus aptarnaujanti įmonė. Dauguma kasos aparatus parduodančių įmonių teikia ir jų aptarnavimo paslaugas. Minėtieji darbai paprastai būna įskaičiuoti į kasos aparato pardavimo kainą. Plačiau apie kasos aparatus galite skaityti VMI puslapyje.

Verslo finansavimo šaltiniai

Dauguma verslų reikalauja pradinių investicijų verslo pradžioje įrangai, žaliavoms ar patalpų įrengimui. Jei neužtenka savų lėšų, galima ieškoti papildomo finansavimo iš įvairių šaltinių – Užimtumo tarnybos, savivaldybių verslo finansavimo fondų ar ES paramos fondų. Daugiau informacijos apie galimus finansavimo šaltinius ir būdus rasite:

Finansavimo šaltiniai

 

Darbuotojai

Kiekviena pareigybė turi turėti darbo aprašus. Pareiginės instrukcijos turi būti sukauptos vienoje vietoje – darbų žinyne ir apimti visas pareigybes bei specialybes. Jose turi būti darbo turinio aprašymas (kas privalo būti padaryta) ir darbo standartai (kaip turi būti padaryta).

Darbuotojo priėmimas
 1. Gali dirbti pagal terminuotą / neterminuotą sutartį, kuri turi būti rašytinė.
 2. Darbuotojo priėmimo į darbą procesas pradedamas nuo prašymo priimti į darbą bei darbo sutarties pasirašymo.
 3. Darbuotojas privalo pradėti dirbti darbo sutartyje numatytą darbo pradžios dieną.
 4. Būtini dokumentai:
  • galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • sveikatos būklę patvirtinantis dokumentas;
  • išsimokslinimą, profesinį pasirengimą liudijantis doumentas (jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu pasirengimu, sveikatos būkle);
  • planuojamo priimti darbuotojo nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus;
  • gimimo liudijimą, mokyklos, kurioje mokosi, taip pat vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą bei vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą, jeigu priimamas į darbą nepilnametis nuo keturiolikos iki šešiolikos metų.
 5. Būtina pranešti Sodrai apie asmens darbo pradžią ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.
 6. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią darbdavys privalo darbuotoją pasirašytinai supažindinti su darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijomis.
 7. Daugiau informacijos galima rasti čia.
Būtini veiksmai priėmus darbuotoją
 1. Instruktuoti darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais ir įforminti juos gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale. (Darbuotojų instruktavimas priešgaisrinės saugos klausimais suteikia žinių, padedančių darbuotojams tinkamai elgtis gaisro atveju.) Darbuotojus reikia instruktuoti prieš pradedant dirbti ir paskui kasmet. Įvadinis instruktavimas turi būti registruojamas Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale, o pakartotinis – gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale.
 2. Pranešti apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną. Priėmę naują darbuotoją, kuris įsidarbina pagal darbo sutartį pirmą kartą, turite pranešti Valstybinio socialinio fondo valdybos (SODRA) teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma jūsų, kaip draudėjo apskaita, apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią.
Atleidžiant darbuotoją

Darbo sutartis baigiasi:

 • ją nutraukus Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais;
 • likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo;
 • darbuotojui mirus;
 • darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu;
 • darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui;
 • darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu;
 • darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių;
 • darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva kai nėra darbuotojo kaltės.
Svarbu žinoti

Krovinių ir transporto biržos – tai internetinės platformos, kur transporto paslaugų teikėjai bei vartotojai apsikeičia informacija apie ieškomą, ar siūlomą laisvą krovinį ir transportą. Šios biržos leidžia įmonėms, operuojančioms transporto ir logistikos sektoriuje, sutaupyti laiko ir pinigų. Biržos skirstomos į vietines ir tarptautines, taigi kiekvienas gali pasirinkti platformą pagal įmonės poreikį.
Krovinių ir transporto biržos privalumai – lengvesnė ir greitesnė krovinių bei transporto paieška, saugesnis bendradarbiavimas, optimizuotos išlaidos, aktyviau veikiantys mažesni subjektai, lengvesnis naujų tarptautinių ryšių užmezgimas ir greitas reagavimas į rinkos pokyčius. Pvz.: įmonės, kurios dirbo Rusijos kryptimi, po sankcijų įvedimo turėjo ieškoti naujų partnerių Europoje, todėl tos, kurios naudojosi transporto ir krovinių biržomis orientuotomis į Europos rinką, daug lengviau susidorojo su iškilusiais iššūkiais.
Viena iš pagrindinių krovinių ir transporto biržų orientuotų į Europos rinką – Trans.eu Sistema. Šiuo metu sistema naudojasi beveik 30 tūkstančių ekspedicijos, vežėjų ir gamybos įmonių iš visos Europos, kurie praeina kruopštų patikrinimą prieš gaunant prieigą prie biržos. Tai reiškia, kad nereikia naudoti papildomų įrankių įmonių paieškai ir tikrinimui. Taip pat tai unikali įmonių vertinimo ir reitingavimo sistema, kuri padеda greitai surasti patikimą partnerį bei išsiskirti tarp kitų įmonių, o tai ypač svarbu naujai įsikūrusioms bei mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat, Įmonė suteikia nemokamus tarptautinius sertifikatus vežėjams – TCC ir ekspeditoriams – TCF, jeigu pastarieji atitiko visus griežtus reikalavimus.
Atsižvelgiant į transporto biržų populiarumą ir teikiamas galimybes, tai puikus įrankis pradedantiems verslą krovinių vežimo sektoriuje ar norintiems plėstis užsienyje.

Praktiniai patarimai

Essential Logistics, UAB

1. Rekomenduojame klientams teikti tokias paslaugas kaip ADR temperatūrinio krovinio pervežimus ar itin skubius pristatymus nuo durų iki durų, nes krovinių vežimo rinkoje būti konkurencingu galima tik siūlant plataus spektro paslaugas.
2. Siūlome įsigyti ekspedicijos draudimą, kuris dažnai būna viena iš sutarties su užsakovu sąlygų ir leidžia tiek klientui, tiek ir pačiai įmonei jaustis saugiau dėl vykdomos veiklos.
3. Svarbu atsakingai vertinti kitoms įmonėms suteikiamus didelius kreditus, nes pasitaiko atvejų, kai pinigai neatgaunami įmonės nemokumo ar bankroto atvejais.
4. Rekomenduojame patalpas rinktis pramoniniuose didžiųjų Lietuvos miestų rajonuose, nes šie biurai yra šalia sandėlių, kuriuose yra galimybė atlikti visas muitinės paslaugas, laikyti pavojingus ar negabaritinius krovinius.

Proherus, UAB

1. Svarbu tinkamai planuoti pinigų srautus, nes, pavyzdžiui, PVM mokamas kiekvieną mėnesį, vos tik išrašius sąskaitas, o apmokėjimai iš klientų gaunami tik po mėnesio ar vėliau. Transporto sektoriuje sąskaitų apmokėjimo terminas (paprastai 30-45 d.) skaičiuojamas po CMR originalių dokumentų pristatymo užsakovui.
2. Rekomenduojame diversifikuoti savo teikiamas paslaugas vasarą vežant vaisius iš pietinių valstybių, o rudenį gabenti lietuviškus grybus. Toks užsakymų planavimas padeda išlaikyti pastovų klientų srautą bei krovinių kiekį.
3. Rekomenduojame vykdant veiklą naudotis stebėjimo sistemomis, kurios padeda užtikrinti vežamų krovinių saugumą.
4. Rekomenduojame parengti detalią vidinę duomenų bazę, kurioje būtų pateikiama informacija apie krovinių rūšis, krovinių krovimo ir pritvirtinimo tipus, vilkikų tipus, naudojamą terminologiją ir kitą aktualią informaciją.
5. Rekomenduojame patalpas rinktis pramoniniuose didžiųjų Lietuvos miestų rajonuose. Tokie biurai yra šalia sandėlių, kuriuose yra galimybė atlikti visas muitinės paslaugas, taip pat jų nuomos kaina ženkliai mažesnė nei esančių pačiuose miestuose. Vežant krovinį dažniausiai nereikia važiuoti per miestą, todėl tai papildomai padeda sutaupyti laiko ir pinigų.

LJL&Co, UAB 

1. Siūlome įsigyti ekspedicinį draudimą, kuris apsaugo įmonę nuo galimų didelių nuostolių tais atvejais, kai krovinys sugadinamas ar dingsta.
2. Rekomenduojame naudoti įrankius, kurie pritaikyti ekspedijavimo įmonėms. Šie įrankiai leidžia greičiau atlikti veiksmus, susijusius su dokumentų tvarkymu, duomenų sisteminimu ir pan.
3. Rekomenduojame susikurti vidines dokumentacijos saugojimo bei darbo saugos taisykles, kurios padėtų efektyviau valdyti įmonę.
4. Svarbu verslo vystymo pradžioje tinkamai subalansuoti apyvartines lėšas, atsižvelgiant į tai, kad PVM dažnai reikia sumokėti anksčiau nei gaunamos faktinės pajamos, o dalis klientų gali tapti nemokiais. Tuo pat metu verslo plėtra reikalauja didelių investicijų (automobilių, kitos įrangos, informacinių sistemų įsigijimas ir kt.).
5. Rekomenduojame veiką vykdyti naudotose B klasės patalpose, nes jos yra pigesnės nei naujos, tačiau visiškai atitinka poreikius.

Trans.eu Baltic, UAB

1. Svarbu, kad krovinių vežimo įmonių transporto priemonės atitiktų emisijos klasės standartus Euro 5 ir Euro 6, nes mokesčiai šioms priemonėms yra mažesni. Taip pat, be šių standartų transporto priemonėms gali būti draudžiama važiuoti tam tikrais keliais.
2. Svarbu žinoti ir gerai išmanyti krovinių gabenimą ir ekspedijavimą reglamentuojančius teisės aktus, nes beveik kas mėnesį įvedami pokyčiai, kurioje nors šalyje, o jų neišmanymas gali turėti neigiamos įtakos įmonės finansinei padėčiai. Pavyzdžiui, įvesti minimalūs darbo užmokesčiai įmonių vairuotojams, gabenantiems krovinius per Vokietijos ir Norvegijos teritorijas. Vokietijoje minimalus valandinis atlyginimą – 8,5 Eur. Norvegijoje – 18 Eur valandinis atlyginimas bei 35 Eur dienpinigių. Planuojama, kad nuo 2016 m. sausio 1 dienos Prancūzijoje bus įvesta panaši prievolė sunkvežimių vairuotojams mokėti minimalų valandinį atlyginimą, kuris sieks apie 9,6 Eur.
3. Svarbu žinoti, jog važiuojant į Vokietiją, kuri yra viena iš populiariausių krypčių, reikia itin gerai įtvirtinti krovinį, nes Vokietijoje galioja griežtesni negu likusioje Europoje reikalavimai krovinių gabenimo saugumui.
4. Rekomenduojame tikrinti potencialių partnerių rekomendacijas, atsiliepimus, finansinę padėtį, kad išvengtumėte nemalonių situacijų, kai dingsta krovinys, nevykdomi mokėjimai, arba įmonė bankrutuoja. Patartina nebijoti dirbti su skirtingomis įmonėmis, o ne laikytis tik vieno, ar kelių stambių partnerių.
5. Rekomenduojame turėti sertifikatus ir tikrinti, kokius turi Jūsų partneriai, pvz.: Trans.eu Certified Carrier (TCC) ir Trans.eu Certified Forwarder (TCF) nemokami tarptautiniai sertifikatai. TCC sertifikatas – skirtas vežėjams, o TCF sertifikatas – pirmas Europoje tarptautinis sertifikatas skirtas ekspedicijos įmonėms. Konkurencinėje transporto rinkoje vis labiau vertinami saugūs sandoriai ir partnerių patikimumas, todėl šie sertifikatai suteikiami atsižvelgiant į rekomendacijas po sandorio sudarymo, į įmonės veiklos stažą, finansinius rodiklius ir kitus kriterijus. Šie sertifikatai yra ne tik europietiškų standartų įrodymas, bet ir galimybė rasti tarptautinių užsakovų.
6. Darbuotojams svarbu mokėti kuo daugiau užsienio kalbų dirbant su skirtingomis rinkomis.

Asmens duomenų apsauga

Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) – tai esminė asmens duomenų apsaugos reforma įsigaliojusi 2018 m. gegužės 25 d.

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Skirtinga informacija, kuri surinkta kartu gali atskleisti konkretaus asmens tapatybę, taip pat yra asmens duomenys.

SVARBU! BDAR apsauga asmens duomenims suteikiama neatsižvelgiant į technologijas, naudojamas tokiems duomenims tvarkyti. Ji yra „neutrali technologijų atžvilgiu“ ir taikoma duomenų tvarkymui tiek automatizuotomis, tiek neautomatizuotomis priemonėmis, jeigu duomenys yra rūšiuojami pagal iš anksto nustatytus kriterijus (pvz., abėcėlės tvarka). Taip pat nesvarbu, kaip duomenys yra saugomi: IT sistemoje, pasitelkiant stebėjimą vaizdo kameromis ar popierine forma. Visais šiais atvejais asmens duomenims taikomi BDAR nustatyti apsaugos reikalavimai.

Asmens duomenų pavyzdžiai:

 • vardas, pavardė;
 • namų adresas;
 • elektroninio pašto adresas, pavyzdžiui, vardas.pavardė@įmonė.com;
 • asmens tapatybės kortelės numeris;
 • buvimo vietos duomenys (pvz., buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone)*;
 • interneto protokolo (IP) adresas;
 • slapukų identifikatoriai*;
 • jūsų telefono reklamos identifikatorius;
 • ligoninės arba gydytojo turimi duomenys, kurie gali būti simbolis, pagal kurį galima konkrečiai nustatyti asmens tapatybę.

* Kai kuriais atvejais taikomi konkretiems sektoriams skirti teisės aktai, pavyzdžiui, vietos duomenų ar slapukų naudojimas reglamentuojamas E. privatumo direktyva.

 Duomenų, kurie nelaikomi asmens duomenimis, pavyzdžiai:

 • juridinio asmens kodas;
 • elektroninio pašto adresas, pavyzdžiui, info@įmonė.com;
 • nuasmeninti duomenys.

Naudingos nuorodos:

Verslui pradėti reikalingi leidimai

Patalpos

Patalpų paskirties keitimas

Leidimai/ reikalavimai sandėliuojant prekes

Įranga

Verslo formos ir mokesčiai

UAB

Mažoji bendrija

Individuali įmonė

Individuali veikla pagal pažymą

Viešoji įstaiga

Apskaitos tvarkymas

Apskaitos tvarkymo reikalavimai individualiai įmonei

Apskaitos tvarkymo reikalavimai AB, MB ir UAB

Apskaitos tvarkymas su individualios veiklos pažyma

Apskaitos tvarkymas su verslo liudijimu

Kasos aparatai ir jų kainos

Verslo finansavimo šaltiniai

Darbuotojai

Darbuotojo priėmimas

Būtini veiksmai priėmus darbuotoją

Atleidžiant darbuotoją

Svarbu žinoti

Praktiniai patarimai

Asmens duomenų apsauga